Vergoeding van fysiotherapie

Voor de mogelijkheden tot vergoeding van de kosten van fysiotherapie kunt u de onderstaande website bezoeken:

www.fysiovergoeding.nl

Onze particuliere tarieven

Voor zorg die niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar omdat u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie/manuele therapie en kinderfysiotherapie of omdat u reeds het toegestane aantal heeft verbruikt gelden de volgende praktijktarieven:

Fysiotherapie € 43,00

Fysiotherapie aan huis € 57,25

Kinderfysiotherapie € 55,00

Kinderfysiotherapie aan huis € 69,25

Kinderbekkenfysiotherapie € 55,00

Kinderbekkenfysiotherapie aan huis € 69,25

Manuele therapie € 55,00

Manuele therapie aan huis € 69,25

Bekkenfysiotherapie € 55,00

Bekkenfysiotherapie aan huis € 69,25

Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 69,25

Intake na screening € 48,25

Intake na verwijzing € 48,25

Echografie € 43,00 (1 zitting)

Extra lange zitting voor complexe zorgvragen € 69,25

Extra lange zitting voor complexe zorgvragen aan huis € 84,00

Geriatrische fysiotherapie € 55,00

Geriatrische fysiotherapie aan huis € 69,25

Oedeemtherapie € 55,00

Oedeemtherapie aan huis € 69,25

Instructie/overleg ouders € 55,00

Eenmalig fysiotherapeutisch verslag kinderen € 44,00

Psychomotore therapie  € 55,00

Tarieven groepslessen (inclusief 9 % BTW)

Fasciatraining basis 7 lessen 1 uur en 15 minuten € 95,00

Fasciatraining vervolg 3 maanden € 141,50

Oefengroep 1 maand 1x per week € 40,50

Oefengroep 3 maanden 1x per week € 120,50

Ouderfit 3 maanden 1x per week  € 120,50

Tarieven ZwangerFit (inclusief 9 % BTW)

ZwangerFit lessen cursus van 10 actieve lessen € 130,00

ZwangerFit lessen cursus van 5 actieve lessen € 65,50

ZwangerFit Totaal cursus van 10 actieve lessen, 3 theorielessen en 1 les babymassage € 157,50

MamaFit lessen cursus van 10 actieve lessen € 130,00

MamaFit lessen cursus van 5 actieve lessen € 65,50

Cursus babymassage 4 lessen € 95,00

Zwangerschapsmassage 45 minuten € 57,50

2 theorielessen en 1 les babymassage € 26,25

Niet nagekomen afspraak 100% van zitting

Bedragen zijn vermeld in euro's.

Voor gecompliceerde, complexe zorgvragen kan het noodzakelijk zijn om een dubbele tijd te nemen voor het onderzoek of een behandeling.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de behandelovereenkomst tussen u en de praktijk.

Het aantal behandelingen dat de patiënt vergoedt krijgt vanuit de zorgverzekering verschilt per zorgverzekeraar en per afgesloten polis. Wij raden u aan om goed na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. FysioSterk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

In veel gevallen wordt door de praktijk de verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar, om  welke reden dan ook, niet tot betaling overgaan c.q. tot volledige betaling overgaan dan is de cliënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling.

De factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.